Rotterdam

Kotle na tuhé palivá s ručnou obsluhou

Kotle s ručnou obsluhou sú charakteristické tým, že nakladanie paliva do kotla sa uskutočňuje ručne. Väčšinou sa ako palivo používa uhlie, koks, drevné brikety alebo kusové drevo. Kotle s ručnou obsluhou sa najviac používajú pri výkonoch do 50 kW, v dôsledku výstavby nízkoenergetických domov sa v súčasnosti vyrábajú už aj kotle s výkonom nižším ako 15 kW. Pri malých kotloch sa palivo dodáva do kúreniska cez horné nakladacie dvierka alebo z čelnej strany. Prívod spaľovacieho vzduchu zabezpečuje prirodzený ťah komína alebo ventilátor. Použitie ventilátorov má výhodu v tom, že prívod spaľovacieho vzduchu a tým aj proces spaľovania nie je závislý na vonkajších poveternostných podmienkach, ktoré do značnej miery ovplyvňujú ťah komína. Zdroje tepla na tuhé palivá možno rozdeliť podľa spôsobu spaľovania na kotle s prehorievaním paliva, kotle so spodným odhorievaním a splyňovacie kotle.

Kotle s prehorievaním paliva

Ide o najjednoduchší spôsob spaľovania so spodným prívodom vzduchu, ktorý prechádza smerom hore cez palivo. Najvhodnejším palivom pre tieto kotle je koks, pretože neobsahuje prchavú zložku. Výkon kotla sa dá lepšie regulovať a emisie sú prijateľnejšie ako pri spaľovaní dreva alebo hnedého uhlia. Drevo v tomto kotle prehorieva veľmi rýchlo a plyny nezhoria úplne, väčšina uniká do komína a s nimi aj nevyužitá energia, čím klesá účinnosť kotla. Preto nie sú prehorievacie kotle vhodné na drevo. Často sa používa rovnaká konštrukcia pre hnedé uhlie a koks, kde sa len presunie klapka určujúca spôsob horenia - prehorievanie pre koks a odhorievanie pre uhlie.

Kotle s odhorievaním paliva

Kotle so spodným odhorievaním paliva sa líšia od prehorievacích v prívode vzduchu. Vzduch sa neprivádza k celému objemu paliva, ale len pod rošt, kde horí len spodná vrstva paliva v zásobníku. Zvyšok paliva sa vysušuje a pomaly sa z neho uvoľňujú plyny, ktoré neskôr zhoria. Vhodným palivom pre tieto kotle je hnedé uhlie a drevo.

Splyňovacie kotle

Splyňovanie je vysokoteplotný termochemický proces uskutočňovaný za prítomnosti malého množstva kyslíka, ide teda o nedokonalé spaľovanie, pričom vzniká zmes horľavých plynov s vysokou energetickou hodnotou. Splyňovanie v splyňovacom kotle prebieha v troch fázach:

Rozdelenie kotlov

  • vysúšanie a splyňovanie drevnej hmoty
  • horenie drevného plynu na tryske s prívodom predhriateho sekundárneho vzduchu
  • dohorievanie v nechladenom spaľovacom priestore

Ako palivo je najvhodnejšie pre tieto kotly drevo s vlhkosťou 12 – 20 %. Účinnosť kotla je až 90 %, výkon sa dá plynulo regulovať od 40 do 100 %.