Rotterdam

Kotle pre plynové ústredné kúrenie

Súčasný trh ponúka široký sortiment plynových kotlov s rôznou cenou i technickým riešením. Kým do bytu alebo domu s novým vykurovacím systémom sú vhodnejšie moderné závesné kotle, pre staršie systémy s veľkým objemom vody sa viac hodia kotle liatinové, stacionárne alebo moderné kondenzačné kotle.

Kondenzačné kotle

Pri spaľovaní uhľovodíkov vzniká vodná para, ktorá spolu s ďalšími produktmi horenia uniká do komína v podobe spalín. Ak sa tieto spaliny ochladia pod teplotu ich rosného bodu, začne v nich obsiahnutá vodná para kondenzovať, pričom sa uvoľní tzv. latentné (kondenzačné) teplo. Na rozdiel od bežných kotlov, z ktorých sa spaliny odvádzajú do komína bez ďalšieho využitia, dokážu kondenzačné kotly latentné teplo spalín využiť na predohrev vratnej vody, čo umožňuje väčšia plocha výmenníku tepla. Využitím kondenzačného tepla vodnej pary účinnosť dosahuje vysoké hodnoty okolo 108 – 110 %. Takúto účinnosť je však možné dosiahnuť len pri optimálnom prevádzkovaní vykurovacej sústavy, preto pre maximálne využitie kondenzačného kotla musí byť sústava správne nadimenzovaná. Využívanie kondenzačnej techniky je jednoznačne najvýhodnejšie pre spaľovanie zemného plynu. Obsahuje väčšie množstvo vodíka ako vykurovací olej, preto majú jeho spaliny vyšší obsah vodnej pary a teda aj viac kondenzačného tepla. Najvyšší stupeň využitia sa dosahuje pri dimenzovaní systému na teplotný spád 40/30 až 55/45 °C, najväčší efekt sa docieli pri podlahovom alebo stenovom vykurovaní. Kondenzačná technika umožňuje pri rovnakej tepelnej pohode a spotrebe teplej vody v dome redukovať spotrebu plynu až o 30 %, čím sa znižujú aj emisie oxidov dusíka a oxidu uhoľnatého až o 70 % oproti konvenčným zdrojom tepla.

Nízkoteplotné plynové kotle

Nízkoteplotné kotle, na rozdiel od kondenzačných, sú vhodné pre vykurovacie systémy, ktoré pracujú s vyššími teplotnými spádmi. Vyrábajú sa v stacionárnej aj v závesnej verzii. Najkvalitnejšie z nich dosahujú účinnosť až 94 %, čo predstavuje v porovnaní so starými plynovými kotlami až dvadsaťpercentnú úsporu. Moderné nízkoteplotné stacionárne kotly sa vyznačujú mimoriadne spoľahlivou prevádzkou, hrubou tepelnou izoláciou a tie najlepšie aj vyspelou digitálnou regulačnou technikou. Závesné kotly svojimi rozmermi šetria nielen miesto, ale majú v sebe zabudované napríklad obehové čerpadlo, prepínací ventil na ohrev teplej vody či expanznú nádobu. Pri nízkoteplotných oceľových kotloch je nevyhnutné zabezpečiť, aby teplota vratnej vody bola vyššia ako rosný bod spalín, teda približne 55 °C. Ak teplota poklesne, síra obsiahnutá v palive skondenzuje na kyselinu sírovú a oxidy dusíka na kyselinu dusičnú, ktoré pôsobia na oceľovú konštrukciu veľmi korozívne. Tým sa znižuje životnosť kotla a rastú náklady na údržbu a opravy. Naopak liatinový kotol, napriek vyššej obstarávacej cene zabraňuje svojou konštrukciou nízkoteplotnej korózii.